Magbet

Ulogujte se da dodate predstavu u listu zelja
3.8

Broj ocena: 6;

Magbet

Premijera: 22. Nov 2022.
Pisac: Viljem Šekspir, Režija: Jagoš Marković

Igraju:

Magbet, plemić škotski - Nebojša Dugalić
Ledi Magbet - Nataša Ninković
Dankan, škotski kralj - Branislav Lečić
Banko, plemić škotski - Aleksandar Srećković
Veštice - Radmila Živković, Aleksandra Nikolić, Ivana Šćepanović
Malkom, Dankanov sin - Vučić Perović
Lenoks, plemić škotski - Petar Strugar
Ros, plemić škotski - Danilo Lončarević
Makdaf, plemić škotski - Jovan Jovanović
Donalbejn, Dankanov sin - Ognjen Malušić
Dvorski Časnik / Prvi Ubica / Sajton - Nemanja Stamatović
Drugi Ubica / Grobar - Bogdan Bogdanović
Sluga - Dragan Sekulić
Kardinal - Miloš Živanović
Vojvoda / Grobar - Tomislav Radosavljević
Vojvode - Milan Šavija, Miloš Dmitrović

Prevodilac: Velimir Živojinović, Dramaturg Molina Udovički Fotez, Scenski Govor Dr Ljiljana Mrkić Popović, Scenograf Matija Vučićević, Kostimograf Lana Cvijanović, Izbor muzike Jagoš Marković, Dizajn zvuka Vladimir Petričević, Pomoćnik reditelja i asistent scenografa Tara Lazarević, Asistent kostimografa Višnja Žilić, Producenti Nemanja Konstantinović, Vuk Miletić, Inspicijent Sanja Ugrinić Mimica, Sufler Marija NedeljkovREČ DRA­MA­TUR­GA

Kako igra­ti  tra­ge­di­ju Mag­be­to­vu danas? Ko je on i ko je njego­va ledi­? Pre sve­ga su, kao i svi mi, ljud­ska bića. On i Ona. Ona i On. I nepro­men­lji­vost pri­ro­de ljud­ske, ovo­ze­malj­ske. I raz­u­la­re­nost uma ljud­skog. I poma­mlje­nost volje ljud­ske. I suđa­je tri, koje vešti­ca­ma zovu. I zašto li ih sre­te heroj dok se iz bit­ke domu vra­ćao? Čime ih zazva neu­stra­ši­vo bit­ku biju­ći? Suđa­je tri, koje vešti­ca­ma zovu. I isti­nu mu reko­še. I on ih ču, ali samo dotle dokle je mogao da pri­mi izre­če­no iz zatvo­ra ljud­ske pri­ro­de, ovo­ze­malj­ske. Ne može se raz­u­la­re­nim umom Sila pri­hva­ti­ti. Pred Sazna­njem se mora sop­stvo poni­šti­ti. U domu ga ona doče­ka­la. Voli ga. Volja je njeno sve... Uz njega je do kra­ja sebe ovo­ze­malj­ske dok je razum u svo­joj raz­u­la­re­no­sti ne napu­sti. Ne vide, ni jed­no od njih, da put ka slo­bo­di posto­ji...On ima svest o tome da ga moć­ne sile pod svo­je uze­še i da njego­va ovo­ze­malj­ska „moć“ tome ništa ne može. A opet, ne odri­če je se, i daje joj, do posled­njeg svog trep­ta­ja, da i ona svo­ju sna­gu poka­že. Zna da je samo čovek i da toj pri­ro­di ljud­skoj, ovo­ze­malj­skoj, dok je na ovom sve­tu slu­ži­ti mora i nadi­ći je nije u sta­nju. Zna­ da je ta nemoć njego­va tra­ge­di­ja i pri­sta­je na to da dru­ga­či­ji put na ovom sve­tu i ne tra­ži.
Nakon pro­či­šće­nja put Sve­tlo­sti je otvo­ren...

Moli­na Udo­vič­ki Fotez